Hälsovård för företag


Stockholm Medical Office rekommenderar att alla anställda vid ett företag
utför en årlig hälsokontroll eller hälsoprofil. Hälsokontrollen utförs av
sjuksköterska och följs upp med besök hos läkare. Förutom rent medicinska
utlåtanden ges även individuella råd om sundare levnadsvanor, exempelvis
beträffande motion, matvanor, tobak och alkohol.

Hälsokontroller tjänar både till individens och företagets behov. En självklar
del i företagets kvalitetssträvanden är åtgärder som påverkar personalens
välbefinnande och förebygger skador och andra arbetsrelaterade besvär.

Akut sjukskrivning kan också lättare förebyggas vid tidigare upptäckt och
behandling av begynnande sjukdomstillstånd.

I vår strävan att i möjligaste mån förebygga och undanröja hälsorisker på
arbetsplatsen står vi också gärna till tjänst med konsultation inom bl a
stresshantering, rehabilitering, arbetsteknik- och arbetsmiljö, ergonomi
och naprapati.